Πνευματικά Κείμενα

 

Ναί, Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος! καί μάρτυρας αὐτοῦ εἶσαι ἐσύ, εἶμαι ἐγώ, εἶναι κάθε χριστιανός, ἀρχίζοντας ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους μέχρι καί τή δευτέρα Παρουσία. Γιατί μόνο ἡ δύναμη τοῦ Ἀναστημένου Θεανθρώπου Χριστοῦ μπόρεσε νά δώσει –καί συνεχῶς δίνει καί συνεχῶς θά δίνει– τή δύναμη σέ κάθε χριστιανό -ἀπό τόν πρῶτο μέχρι τόν τελευταῖο- νά νικήσει ὁλόκληρο τό θνητό μέρος καί αὐτόν τοῦτον τόν θάνατον. Ὁλόκληρο τό ἁμαρτωλό μέρος καί αὐτή τούτη τήν ἁμαρτία. Ὁλόκληρο το δαιμονικό μέρος καί αὐτόν τοῦτον τόν διάβολο. Γιατί μόνο μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος, κατά τόν πιό πειστικό τρόπο, ἔδειξε καί ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ζωή Του εἶναι ἡ αἰώνια Ζωή, ἡ Ἀλήθεια Του εἶναι ἡ αἰώνια ἀλήθεια, ἡ Ἀγάπη Του εἶναι ἡ αἰώνια ἀγάπη.

Ἀναμφίβολα ὁ Χριστιανισμός σ΄ ὅλη του τήν ἱστορική πραγματικότητα, τήν ἱστορική του δύναμη καί παντοδυναμία, θεμελιώνεται πάνω στό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις ἡμῶν», δηλαδή πάνω στήν αἰώνια ζῶσα Ὑπόσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ· καί τοῦτο μαρτυρεῖ ὅλη ἡ μακραίωνη καί πάντοτε θαυματουργική ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Γιατί ἄν ὑπάρχει ἕνα γεγονός, στό ὁποῖο θά ἦταν δυνατόν νά συνοψισθοῦν ὅλα τά γεγονότα, ἀπό τή ζωή τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων καί γενικά ὁλόκληρου τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἄν ὑπάρχει μιά ἀλήθεια στήν ὁποία θά ἦταν δυνατόν νά συνοψισθοῦν ὅλες οἱ εὐαγγελικές ἀλήθειες καί ἀκόμα, ἐάν ὑπάρχει μιά πραγματικότητα στήν ὁποία θά ἦταν δυνατόν νά συνοψισθοῦν ὅλες οἱ καινοδιαθηκικές πραγματικότητες, αὐτό τό γεγονός, αὐτή ἡ ἀλήθεια, αὐτή ἡ πραγματικότητα θά ἦταν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Και τέλος, ἀν ὑπάρχει ἕνα εὐαγγελικό θαῦμα στό ὁποῖο θά ἦταν δυνατόν νά συνοψισθοῦν ὅλα τά καινοδιαθηκικά θαύματα, τότε τό θαῦμα αὐτό θά ἦταν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.


Καί κάτι ἀκόμα: χωρίς τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ οὔτε ἡ ἀποστολικότητα τῶν Ἀποστόλων, οὔτε τό μαρτύριο τῶν Μαρτύρων, οὔτε ἡ ὁμολογία τῶν Ὁμολογητῶν, οὔτε ἡ ἁγιότητα τῶν Ἁγίων, οὔτε ἡ ἀσκητικότητα τῶν Ἀσκητῶν, οὔτε ἡ πίστη τῶν πιστευόντων, οὔτε ἡ ἀγάπη τῶν ἀγαπώντων, οὔτε ἡ ἐλπίδα τῶν ἐλπιζόντων, οὔτε ἡ νηστεία τῶν νηστευόντων, οὔτε ἡ προσευχή τῶν προσευχομένων, οὔτε ἡ πραότητα τῶν πράων, οὔτε ἡ μετάνοια τῶν μετανοούντων, οὔτε ἡ εὐσπλαχνία τῶν εὐσπλάχνων, οὔτε ὁποιαδήποτε χριστιανική ἀρετή ἤ ἄσκηση.
Ἐάν ὁ Κύριος δεν εἶχε ἀναστηθεῖ καί ὡς Ἀναστημένος δέν εἶχε γεμίσει τούς μαθητές του μέ τή ζωοποιό δύναμη καί τή θαυματουργική σοφία, ποιός θά μποροῦσε αὐτούς τούς φοβισμένους καί δραπέτες νά τούς συγκεντρώσει καί νά τούς δώσει τό θάρρος, τή δύναμη καί τή σοφία γιά νά μπορέσουν τόσο ἄφοβα καί μέ τόση δύναμη καί σοφία νά κηρύττουν καί νά ὁμολογοῦν τόν Ἀναστημένο Κύριο καί νά πηγαίνουν μέ τόση χαρά στόν θάνατο γι’ Αὐτόν; Αὐτοί οἱ ἁπλοϊκοί καί ἀγράμματοι, ἀμαθεῖς καί φτωχοί ἄνθρωποι πῶς θά μποροῦσαν νά ἀνάπτουν μέσα στόν κόσμο τήν ἄσβεστη πυρκαγιά τῆς καινοδιαθηκικῆς πίστης;

Ὅλα αὐτά εἶναι λοιπόν ἀληθινά καί πραγματικά καί γιά μένα καί γιά σένα καί γιά κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Γιατί ὁ θαυμαστός καί γλυκύτατος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστημένος Θεάνθρωπος, εἶναι ἡ μόνη Ὕπαρξη μέ τήν ὁποία μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ στή γῆ νά νικήσει καί τόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο, καί νά καταστεῖ μακάριος καί ἀθάνατος, ἀλλά καί συμμέτοχος στήν Αἰώνια Βασιλεία τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ...


Σέ τέσσερις μόνο λέξεις συγκεφαλαιώνονται καί τά τέσσερα Εὐαγγέλια καί ὅλη ἡ διδασκαλία καί ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ: Χριστός Ἀνέστη! - Ἀληθῶς Ἀνέστη!... Καί στά τέσσερα Εὐαγγέλια βρίσκεται ὅλο τό νόημα ὅλων τῶν κόσμων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων. Καί ὅταν τά αἰσθήματα τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλες οἱ σκέψεις του συγκεντρωθοῦν στή βροντή τοῦ πασχαλινοῦ αὐτοῦ χαιρετισμοῦ: «Χριστός Ἀνέστη!», τότε ἡ χαρά τῆς ἀθανασίας σείει ὅλα τά ὄντα καί αὐτά μέσα σέ ἀγαλλίαση ἀπαντοῦν «Ἀληθῶς Ἀνέστη!», καί ἔτσι τό πασχαλινό θαῦμα ἐπιβεβαιώνεται.

Γιά τόν ὀρθόδοξο πιστό ἀλλά καί γιά κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη ὁ Ἀναστημένος Κύριος εἶναι τά πάντα, μέσα στά πάντα, γιά ὅλους τούς κόσμους: Ὅ,τι τό Ὡραῖο, τό Καλό, τό Ἀληθινό, τό Προσφιλές, τό Χαρμόσυνο, τό Θεῖο, τό Σοφό, τό Αἰώνιο. Αὐτός εἶναι ὅλη ἡ Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ Ἀλήθειά μας, ὅλη ἡ Χαρά μας, ὅλο τό Ἀγαθό μας, ὅλη ἡ Ζωή μας, ἡ Αἰώνια Ζωή σ’ ὅλες τίς θεῖες αἰωνιότητες καί ἀπεραντοσύνες.

Γι’ αὐτό καί «πάλιν καί πολλάκις» καί ἀναρίθμητες φορές: Χριστός Ἀνέστη.


Ἐπιμέλεια κειμένων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζῆς
Μάιος 2016