1/3

Παρασκευή

Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος, Μαρκέλλου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων

2/3

Σάββατο

Ἡσυχίου μάρτυρος, Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας Κύπρου, Εὐθαλίας παρθενομάρτυρος, Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ

3/3

Κυριακὴ

ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρων, Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος

8/3

Παρασκευή

Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀποστόλου

9/3

Σάββατο

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν Σεβαστεία

10/3

Κυριακὴ

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»,. Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ, Ἀναστασίας τῆς πατρικίας, Μιχαὴλ Μαυροειδῆ νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀνδριανουπόλει

16/3

Σάββατο

«Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν». Σαββίνου τοῦ Αἰγυπτίου, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος, Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ

17/3

Κυριακὴ

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. «Ἀνάμνησις τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ». Ἀλεξίου ὁσίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ

17/3

Κυριακὴ 
ἀπόγευμα

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς τῆς συγχωρήσεως

18 Μαρτίου ἄρχεται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή