ΕΝΤΥΠΟ 12 Εκτύπωση E-mail

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα...

Ἰδού, συνεχίζουμε νά ἀνεβαίνουμε τήν ἀνηφόρα τῆς προσωπικῆς περιπέτειας τοῦ βίου μας. Καί ξαφνικά, μέσα στό φέγγος τῶν προσδοκωμένων, τά μικρά καί τά ἀσήμαντα, τά ὀδυνηρά καί τά δυσβάσταχτα, τά ἀφόρητα καί τά ἀπέλπιδα, τά τραγικά καί τά ἀγωνιώδη ἀποκτοῦν νόημα καινούργιο. Ἡ ὑποταγή στή φθορά καί στό θάνατο δέν εἶναι πιά ἀνερμήνευτη καί ἀνυπέρβλητη. Καί τό πιό σημαντικό: δέν ξεπερνοῦν τό στενό ὁρίζοντα πού ὁριοθετεῖται ἀπό τήν ἀπελπισία μας, καθώς αὐτός σβήνει καί χάνεται ὅταν συναντήσει τόν εὐρύ καί ἀπεριόριστο ὁρίζοντα τῶν δωρεῶν τῆς Χάριτος.

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἔθνεσιν εἰς τό ἐμπαῖξαι καί μαστιγῶσαι καί σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται».

paramythitki_theologia

 

Ὅταν ὁ ὅσιος Σιλουανός ἔφτασε σέ ἔσχατη ἀπόγνωση, τότε ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε μέ τήν ἀπάντηση: «Κράτα τόν νοῦ σου στόν ἅδη καί μή ἀπελπίζου.

Ἡ προσωπική μας συνάντηση μέ τόν Ἰησοῦ, τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς γιά τή θριαμβευτική Του «εἴσοδο», προϋποθέτει τόν καθαρμό τῆς καρδίας ἀπό τά πάθη καί στό νά «ἑτοιμάσωμεν εὐσεβῶς, τά τῆς νίκης σύμβολα, τούς κλάδους τῶν ἀρετῶν».

Συγχρόνως ἀνοίγεται μπροστά μας ἡ συνειδητοποίηση τοῦ πλήθους τῶν «ἁμαρτιῶν μας» καί οἱ ἄβυσσοι τῶν «εὐσπλάχνων κριμάτων τοῦ Ψυχοσώστου Σωτῆρος».

 

Ὁ σύγχρονος πιστός συνειδητοποιεῖ ὅτι ἀπό ἱερέας καί βασιλέας τῆς κτίσεως κατέστῃ ὑπόδουλος τῆς φυσικῆς ἀναγκαιότητας. Ἐξέπεσε «διά βρώσεως» ἀπό τόν Παράδεισο, καί ἀπό τότε παραμένει «πεινασμένος» γιά τόν Θεό.

 

Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἁγιαστική Της δύναμη, βρίσκουν τήν ἀφετηρία τους καί τό νόημά τους στή λατρευτική Της σύναξη, στή Θεία Εὐχαριστία. Εἰσερχόμενοι στή Θεία Λειτουργία ἐξερχόμαστε ἀπό «τήν χώραν ἐκείνην», ὅπου διασκορπίζουμε τήν «οὐσίαν ἡμῶν ζῶντες ἀσώτως» καί «εἰσερχόμαστε στό χώρο τῆς «εὐλογημένης βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος»

 

Ἡ Θεία Εύχαριστία «εἶναι εἰκόνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἰκόνα τῶν ἐσχάτων».Ὁ χριστιανός πού λειτουργήθηκε καί μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων εἶναι ὁ μόνος ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς πού δικαιοῦται νά ρωτάει «ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σοῦ ᾅδη, τό νῖκος;» Γεύτηκα ποτήριον σωτηρίου σημαίνει ἀπόκτησα αἴσθηση τῆς Ἀναστάσεως, βεβαιότητα ὅτι ὁ θάνατος νικήθηκε».

( Παραμυθητική Θεολογία, π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης)

 


epi_ambonos

«Ἕνας μάρτυς τῆς ἀναστάσεως, ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, ἀπορῶν λέγει: «Γιατί ὀνομάζεις τόν Θεό δίκαιο; Ποῦ βλέπεις τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ;... Ἀντί τῆς ἀνταποδόσεώς Του τῆς δικαίας, ἀνάσταση ἀνταποδίδει στούς ἁμαρτωλούς καί μέ δόξα ἀφθαρσίας τούς ἐνδύει... Μήν ἀποκαλεῖς τόν Θεό δίκαιο λοιπόν. Νά λές ὅτι εἶναι ΑΓΑΘΟΣ γιά τούς πονηρούς καί ἀσεβεῖς. Ὁ δέ ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός δικαίως διερωτᾶται: «Τίς αἴσθηται καί οὐκ ἐκπλήττεται; ὅτι τόν ἁμαρτωλόν ἄνθρωπον ἐγείρει καί ἀθανασίαν χαρίζεται».

 

(«Ἀπό πτερύγων ἄμβωνος», Ἀρχιμ.Θεοκλήτου Ἀθανασόπουλου)

«Ἑνός ἐστί χρεία». Δηλαδή ἕνα πρᾶγμα χρειαζόμαστε. Αὐτό, πού τό ὀνόμασε «ἀγαθή μερίδα»synomilies_me_askhtes. Καί ποιό εἶναι αὐτό; Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι μόνο ἀγάπη καί ἔλεος καί εὐλογία γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Αὐτό εἶναι τό «ἕνα», πού τό δίνει στόν καθένα μας, ὅταν μᾶς φέρνει στήν ζωή.

Τό «ἕνα» πού μᾶς δίνει, εἶναι καί ἕνα καί τριπλό συνάμα. Ἕνα εἶναι ἡ ὕπαρξη. Μαζί μέ τήν ὕπαρξη ὅμως, εἶναι ὁ «λόγος» πού διοχετεύει τήν ἀγάπη Του ὁ Θεός σέ μᾶς καί τό τρίτον εἶναι ἡ ἀθανασία...

Ζοῦν οἱ ἄνθρωποι κοντά Του ἤ μακρυά Του, εὐτυχισμένα ἤ δυστυχισμένα, ἀνάλογα μέ τήν ἐπιλογή, πού κάνουν, ἀλλά δέν πεθαίνουν ποτέ. Ἔχουν μέσα τους τήν ἀθανασία. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐλεύθερα πλάσματα. Ἄν δέν εἶχαν ἐλεύθερη καί ἀθάνατη ψυχή, θά ἦταν σάν τά ζῶα, σάν τά πουλιά, σάν τά ψάρια. Θά κάνανε μιά μικρή πορεία ζωῆς καί ὕστερα θά χάνονταν γιά πάντα».

(Συνομιλίες μέ ἀσκητές», Π.Μ. Σωτήρχου)


«...Ἀντί ἄλλης Πασχάλιας εὐχῆς θά σᾶς μεταφέρω τά χαρμόσυνα ἀναστάσιμα βιώματα τοῦ μακαριστοῦ γέροντα Πορφυρίου, ὅπως τά ἔζησα μιά Τρίτη Διακαινησίμου στό κελλάκι του. Ἔλαμπε ἀπό χαρά τό πρόσωπό του. Μέ ρώτησε:

- Ξέρεις το τροπάριο πού λέει «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν…»;

- Ναί, γέροντα, τό ξέρω.

- Πές το.pasxa_terpnon

Ἄρχισα γρήγορα-γρήγορα. «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν˙ καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον».

- Τό κατάλαβες;

- Ἀσφαλῶς τό κατάλαβα.

- Τίποτε δέν κατάλαβες, βρέ Γιωργάκη! Ἐσύ τό εἶπες σάν βιαστικός ψάλτης… Ἄκου τί φοβερά πράγματα λέει αὐτό τό τροπάριο: Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του δέν μᾶς πέρασε ἀπέναντι ἀπό ἕνα ποτάμι, ἀπό ἕνα ρῆγμα γῆς, ἀπό μιά διώρυγα, ἀπό μιά λίμνη ἤ ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Ὁ Χριστός μᾶς πέρασε ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Αἰῶνες περίμενε ὁ κόσμος αὐτό τό Πάσχα, αὐτό τό πέρασμα. Γι’ αὐτό σήμερα «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν». Χάθηκε ὁ θάνατος. Τό κατάλαβες; Σήμερα γιορτάζουμε τήν «ἀπαρχή» τῆς «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου», τῆς ζωῆς κοντά Του. Τί εὐτυχία ἡ Ἀνάσταση!

Ἀνέπνεα μιά εὐφρόσυνη ἀτμόσφαιρα.Συνέχισε:

-Μπορῶ νά σοῦ δώσω μιά συμβουλή; Σέ κάθε θλίψη σου, σέ κάθε ἀποτυχία σου, σέ κάθε πόνο σου, νά συγκεντρώνεσαι μισό λεφτό στόν ἐαυτό σου καί νά λές ἀργά-ἀργά αὐτό τό τροπάριο. Θά βλέπεις ὅτι τό μεγαλύτερο πρᾶγμα στή ζωή σου καί στή ζωή τοῦ κόσμου ὅλου ἔγινε.Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ σωτηρία μας. Καί θα συνειδητοποιεῖς ὅτι η ἀναποδιά πού σοῦ συμβαίνει εἶναι πολύ μικρή γιά νά χαλάσει τή διάθεσή σου.Μοῦ ʹσφιξε τό χέρι, λέγοντας:

-Σοῦ εὔχομαι νά «σκιρτᾶς» ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ Ἀναστάς Κύριος, «ὁ μόνος εὐλογητός τῶν Πατέρων»... »

-Χριστός Ἀνέστη!

(«Πάσχα τό τερπνόν», Γ. Παπαζάχος)

 

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...