ΕΝΤΥΠΟ 10 Εκτύπωση E-mail

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 

panagia_dekap «Ἡ ὀμορφιά τῆς Παναγίας μας, τῆς κάθε γυναίκας καί τοῦ κάθε ἀνθρώπου πού ἀγαπᾶ τήν Παναγία, βρίσκεται στή σταύρωση τῆς ἐγωπάθειας καί τῆς αὐταρέσκειας, στήν ἐλευθερία καί τήν ταπείνωση τῆς διακονίας καί τῆς θυσίας.

Ὅποιος πραγματικά ἀγαπᾶ καί δέν κρατᾶ τίποτα γιά τόν ἑαυτό του, ὀμορφαίνει τόν ἑαυτό του, ὅλους τούς ἄλλους καί τόν κόσμο ὅλο».

«Στήν Παναγία τοῦ Δεκαπενταύγουστου,

π. Μιχαήλ Καρδαμάκη»

 

panagia_kai_yperagia «Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι σ' ἐσένα τήν "τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ", καταπλαγέντες ὡς ὁ Γαβριήλ ἐκ τῆς "ὡραιότητος τῆς Παρθενίας Σου καί τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἀγνείας Σου", θαρρευόμαστε περισσότερον, κ' ἐρχόμεθα κοντά Σου ὡσάν σέ μητέρα καί ἀδελφήν μας.

Ἀπό τά ὀνόματα καί μόνο πού ἔδωσε ἡ Ὀρθοδοξία στήν Παναγία, τίς ἐκκλησίες καί τά ἐρημοκκλήσια πού ἔκτισε, ἀπό τούς ὕμνους της ποὖναι ἀμέτρητοι σάν τ' ἄστρα τ' οὐρανοῦ καί ἐξαίσιοι στό κάλλος, καί πού τούς συνθέσανε οἱ ἅγιοι ὑμνολόγοι, "θίασον συγκροτήσαντες πνευματικόν", φαίνεται πόσο πνευματική ἀληθινά εἶναι ἡ λατρεία τῆς Παναγίας στήν ἑλληνική ὀρθοδοξία».

«Παναγία καί Ὑπεραγία,Φ. Κόντογλου»

h_panagia


«Στήν προσπάθειά μας νά κατανοήσουμε τήν εὐλάβεια τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Παναγία, θ' ἀρκοῦσε νά κοιτάζουμε τήν εἰκόνα της, καί νά βρίσκουμε στίς καρδιές μας, ὅλα ὅσα ἔχει δεῖ, ἀκούσει καί γνωρίσει ἡ Ἔκκλησία, στά δύο χιλιάδες χρόνια ζωῆς της.

Ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας, ὁ διά Χριστόν Σαλός, εἶδε τό ὅραμα τῆς Θείας Σκέπης, ἡ Παναγία μας νά σκέπῃ τόν κόσμο: "προσευχομένη καί κλαίουσα γι' αὐτόν" (1η Ὀκτωβρίου, ἑορτή Ἁγ. Σκέπης, γιά μάς τούς Ἕλληνες μετά τόν πόλεμο τοῦ 1940-1941, 28η Ὀκτωβρίου).

Τό καθῆκον της δέν εἶναι νά γίνει ὁ κριτής, ἀλλά παρακαλεῖ, μεσιτεύει στόν Δίκαιο Κριτή γιά χάρη μας».

«Ἡ Παναγία, Ἀλεξάνδρου Σμέμαν»

 

«Γιά μᾶς τούς σημερινούς ἀνθρώπους, πού ταρασσόμαστε ἀπό τά πάθη μας καί κλυδωνιζόμαστε στήν ταραγμένη θάλασσα τοῦ βίου μας, πού βρισκόμαστε σέ ἀπορία καί ἀπόγνωση, ἐξ αἰτίας τῆς συγχύσεως καί τῆς παραφροσύνης, τῆς ἀντιφάσεως καί τῆς διαψεύσεως, τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς σκληρότητας τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἡ Θεοτόκος παραμένει ἡ μόνη καταφυγή καί ἐλπίδα μας. "Πρός τίνα καταφύγω; ... ποῦ προσδράμω λοιπόν καί σωθήσομαι; ...;»

«Στήν Παναγία τοῦ Δεκαπενταύγουστου, π. Μιχαήλ Καρδαμάκη»

 

thaumata_ag_zonhs «Ὀρφανοί πού στερηθήκατε τούς γονεῖς σας. Γονεῖς πού στερηθήκατε τά παιδιά σας, ξένοι πού χάσατε τήν πατρίδα σας, ἄρρωστοι, θλιμμένοι, πληγωμένοι καί σκλαβωμένοι πού πονᾶτε, ἁμαρτωλοί καί ἀγωνιζόμενοι, ἱερεῖς καί λαϊκοί, μικροί καί μεγάλοι, νέοι καί γέροντες, ἄνδρες καί γυναῖκες, μή λυπᾶσθε, ἔχομεν μητέρα, τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, σ' αὐτήν θαρροῦντες προσφύγατε».

«Θαύματα τῆς Ἁγίας Ζώνης,

Ἱ. Μεγ. Μ. Βατοπαιδίου»

 

panagia_kai_ekklhsia«Ἡ Παναγία εἶναι μητέρα καί Παρθένος, "πρό τοῦ τόκου, καί ἐν τῷ τόκῳ καί μετά τόν τόκο" (Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός) ἀλλά καί "ἡ Ἐκκλησία ἐστί μήτηρ ἅμα καί Παρθένος" (Ἅγ. Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς) καί "κάθε ψυχή πού πιστεύει καί ἀγαπᾶ, συλλαμβάνει καί γεννᾶ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, εἶναι μητέρα καί Παρθένος" (Ἅγ. Ἀμβρόσιος)».

«Παναγία καί Ἐκκλησία,

Γ. Κανάβη»

 

athonitisa_theotokos «Ἡ Παναγία στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκπροσωπεῖ τόν ἀποδεχόμενο τό θεῖο θέλημα περί θεώσεως ἄνθρωπο, πού συμπράττει μέ τή Θεία Χάρη, διά τῆς ὑπακοῆς του, καί τῆς προσπάθειας τηρήσεως τῶν ἐντολῶν».

«Ἡ Ἀθωνίτισσα Θεοτόκος,

Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου»

 

 

theomhtorikes_eortes

«Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ὅλες οἱ θεομητορικές ἑορτές, μέ πρωτοκορυφαία τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἡ πρόγευση τῆς θέας τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον ἡ Θεοτόκος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἰσέρχεται "στό ἔνδον τοῦ καταπετάσματος" καί "θεᾶται" τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἡ συμμετοχή, ἑπομένως, στίς ἑορτές τῆς Παναγίας μας ἀπαιτεῖ "ἄξια τῶν Εἰσοδίων ἔργα" καί "περιβολή τῶν ἀρετῶν ἀντί ἄλλης στολῆς"».

«Οἱ Θεομητορικές ἑορτές στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, Γ. Φίλια»

 

«Ἡ "καινή κτίσις", τῆς ὁποίας ἡ Θεοτόκος καί ὁ Ἰησοῦς εἶναι οἱ πρῶτες ἀπαρχές, εἶναι μία κατάσταση θαύματος καί ἀφθαρσίας. Εἶναι ἐσχατολογική κατάσταση, πέραν τῶν φυσικῶν νόμων. Εἶναι "σημεῖον" τῆς ζωῆς καί καταστάσεως τῶν ἀνθρώπων κατά τήν 8η ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, πού θά ἀρχίσει μετά τήν κοινή Ἀνάσταση καί κατά τήν Β' Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

«Παναγία καί Ἐκκλησία, Γ. Κανάβη»

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

ath_theotokosἩ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι τό παρθενικό καί «ἀλατόμητον ὄρος», ἀπό τό ὁποῖο «ἀρρήτως ἐτμήθη Λίθος», ὁ Χριστός. Καί ὁ Ἄθως, ὄρος ἀλατόμητο ἀπό ἀνθρώπους, ἀποτελεῖ τό προσφιλέστερο ἐνδιαίτημα τῆς Παναγίας καί μετέχει στή χάρη τῆς γόνιμης παρθενίας της.

Ἡ Παναγία ἐκδηλώνει ἐναργέστερα τή μέριμνα καί τήν ἀγάπη της γιά τόν Ἄθωνα.

Παρουσιάζεται στόν Ἅγ. Πέτρο τόν Ἀθωνίτη καί τοῦ ὑπόσχεται: «Τοῦτο (τό ὄρος) τῆς γῆς ἁπάσης ἀπολεξαμένη, τῷ μοναχικῷ πρέπον καταγώγιον προσκληρῶσαι διέγνων ἔγωγε˙ διά βίου παντός καί πάντως ἔσομαι ἄμαχος σύμμαχος, τῶν πρακτέων ὑφηγητής, τῶν μή πρακτέων ἑρμηνευτής, κηδεμών, ἰατρός, τροφεύς...». Ἔτσι ὁ χῶρος ἀφιερώνεται ἀποκλειστικά στή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί γίνεται τό «περιβόλι τῆς Παναγίας».

Στούς αἰῶνες πού περνοῦν, ἡ Παναγία τό προφυλάγει ἀπό κάθε λογῆς καταιγίδες, ἁγιάζει τόν τόπο μέ τήν παρουσία της, φανερώνει ἄριστους ποιμένες καί πνευματικούς δημιουργούς (Ἅγιοι Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ἰωάννης Κουκουζέλης, Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, Σάββας Βατοπεδινός...) καί τέλος Ἀρχάγγελος διδάσκει σέ ἀνώνυμο ὑποτακτικό τό «Ἄξιον ἐστί» καί τό Ὄρος γεμίζει ἀπ' τή χάρη τοῦ θεομητορικοῦ ὕμνου.

Ἡ Παναγία ἀγκαλιάζει μέ τήν εὐλογία καί τή χάρη της οἰκήματα καί οἰκήτορες.

Τό μαρτυροῦν οἱ τόσες θαυματουργές εἰκόνες της πού παρέχουν τήν ἴαση καί τόν ἁγιασμό. (Πορταΐτισσα, Γοργοεπήκοος, Τριχεροῦσα, Γερόντισσα, Γλυκοφιλοῦσα, Ἀντιφωνήτρια, Παραμυθία, Ἐσφαγμένη, Φοβερά Προστασία...).

Εἶναι ἡ μητέρα τῶν μοναχῶν. Καί οἱ μοναχοί σ' αὐτήν ἀπευθύνονται γιά κάθε ζήτημά τους. Τῆς κτίζουν ναούς καί παρεκκλήσια, ἔτσι πού νά μήν ὑπάρχει μοναστήρι ἤ συγκρότημα καλυβῶν χωρίς θυσιαστήριο στό ὄνομά της καί μοναχικό κελλί χωρίς καντήλι μπροστά στήν εἰκόνα της.

Τό Ἄγιον Ὄρος καί ἡ Παναγία ἀλληλοπεριχωροῦνται. Οἱ μοναχοί, ὅπως κι ὅλοι οἱ πιστεύοντες καί μετανοοῦντες, γίνονται μητέρες Χριστοῦ μέ τό νά τόν συλλαμβάνουν μέσα τους «πνευματικῶς μέν, οὐσιωδῶς δέ», κατά τόν Ἅγιο Συμεών τό Νέο Θεολόγο.


 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...