ΕΝΤΥΠΟ 8 Εκτύπωση E-mail

«Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον…»

 

«Στήν ἐν Χριστῷ ζωή πού μᾶς δόθηκε κατά τήν Πεντηκοστή, καί πού μᾶς ξαναπροσφέρεται στήν ἀνανεωμένη Πεντηκοστή, πού εἶναι τά Ἱερά Μυστήρια καί κυρίως ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ ρόλος καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἀπολύτως οὐσιώδης γι’ αὐτό πού ἔχουμε κληθεῖ νά γίνουμε.

Ἡ ὀρθόδοξη μυστηριακή καί ἀσκητική πράξη μαρτυρεῖ ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα, πνέει ὅπου θέλει μέσα στή δημιουργία καί ἐργάζεται συνεχῶς γιά νά φέρει τούς «ἐντός» καί τούς «ἐκτός» τῆς ἐκκλησίας στήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Γιά νά ἔχουμε ἐπαφή μέ τήν ὀρθόδοξη πραγματικότητα καί νά ἀληθεύουμε λέγοντας «ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν», στό «Βασιλεῦ οὐράνιε», τό δοξαστικόν τῆς ἑορτῆς, τόν ἀντιπροσωπευτικότερον ὕμνον τοῦ Ἅγίου Πνεύματος καί ὁ ὁποῖος προτάσσεται πρό πάσης λειτουργικῆς καί εὐχετικῆς ἀκολουθίας, καλούμεθα νά ἀναγνωρίζουμε ὅτι στόν πολιτισμό πού ζοῦμε, στήν οἰκογένεια πού ἀνήκουμε, στίς ἐργασιακές συνθῆκες ὅπου περνᾶμε τόσο πολύ ἀπό τό χρόνο μας, εἶναι παρών τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐργάζεται νά φέρει τούς ἀνθρώπους στό πλήρωμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς».

«Ζωντανή ὀρθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο, π. Βασιλείου Σεργκίεβο»

 

_._ Ὁ πραγματικός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι νά ἀποκτήσωμε τό Ἅγιο Πνεῦμα. 

Κάθε ἔργο πού ἔγινε ἀπό ἀγάπη Χριστοῦ, φέρει τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος˙ ὅμως τοῦτο κατορθώνεται εὐκολώτερα μέ τήν προσευχή διότι ὑπάρχει πάντοτε δυνατότητα, καί εἶναι προσιτή τόσο στόν πλούσιο, στόν ἐγγράμματο, στόν ἰσχυρό, στόν ὑγιῆ, στόν δίκαιο, ὅσο καί στόν πτωχό, στόν ἁπλοϊκό, στόν ἀδύναμο, στόν ἀσθενῆ, στόν ἁμαρτωλό.

Ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς εἶναι τεράστια καί περισσότερο ἀπ΄ ὁτιδήποτε ἄλλο ἐλκύει τό Ἅγιο Πνεῦμα».

«Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Ἀρχιμ. Ἰ. Πόποβιτς»

 

 

« - Γέροντα, τί προϋποθέσεις χρειάζονται, γιά νά κατοικήση στόν ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα;

pn_afypnisi

- Ἀγωνιστικό πνεῦμα, ταπείνωση, φιλότιμο, ἀρχοντιά, θυσία .Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄχρηστος, ἅμα λείψη ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό θεῖο φῶς.

Ὅλη ἡ βάση εἶναι νά προσέξη ὁ ἄνθρωπος νά μήν τόν ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, γιατί ἄν δέν ὑπάρχη θεῖος φωτισμός, ὅλα εἶναι χαμένα.

Ὅλο τό κακό πού γίνεται στόν κόσμο, εἶναι γιατί λείπει ὁ θεῖος φωτισμός.

Παρά τά ποικίλα φῶτα, τίς ἐφευρέσεις τοῦ ἐγκεφάλου, τά προγράμματα καί τά σύμφωνα φιλίας καί ἐπικοινωνίας, χωρίς τόν θεῖο φωτισμό, οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά συνεννοηθοῦν, κουράζονται, παιδεύονται καί παιδεύουν, παρότι ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό».

gennisi_penticosti«Πνευματική ἀφύπνιση, Λόγοι Β’, Γ. Παϊσίου»

 

«Καθώς ἀναγενώμεθα μαζί μέ τόν Χριστόν κατά τό Ἅγιον Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρίσμα, μᾶς δίδεται ἡ δύναμις «ἐξ ὕψους» (Λουκᾶ 24:49), τό δῶρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τό Ἅγιον Πνεῦμα δέν μπορεῖ νά χωρισθῆ ἀπό τόν Χριστόν, ὅπως ἀκριβῶς ἡ Πεντηκοστή ἀπό τό Πάσχα».

«Ἀπό τήν Γέννηση μέχρι τήν Πεντηκοστή, Πρωτ. Δ. Βακάρου»

pneuma_nymfi

 

«Ἡ Ἀλήθεια δέν χωρίζεται ἀπό τόν Χριστό, γιατί Αὐτός εἶναι ἡ ἐνυπόστατη Ἀλήθεια. Ἑπομένως, ὅταν λέγῃ ὁ Χριστός «ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν», ἐννοεῖ ὅτι μόνο μέ τήν φωτιστική ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁδηγούμεθα σέ πλήρη γνῶσι τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει ὅτι «οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μή ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ».

Μέσα στήν Ἐκκλησία τόσο ὁ μορφωμένος ὅσο καί ὁ ἁπλοϊκός, δέν διδάσκεται ἁπλῶς νοησιαρχικά καί θεωρητικά, ἀλλά βιώνει, ἀνάλογα καί μέ τόν βαθμό τῆς ἐσωτερικῆς καθαρότητός του, τήν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά μυστήρια Του».

«Τό πνεῦμα καί ἡ νύμφη, Ἀρχιμ. Ἀ. Καμαντζάνη»

 

elavomen_pneuma«Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀλλά καί ὁ κάθε πιστός λαμβάνει τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καί κυρίως τοῦ Χρίσματος, ὅπως ἔγινε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας ἐδῶ κάτω στή γῆ, πέρα καί πάνω ἀπό τίς δουλειές μας, τά προβλήματά μας, τά ὅποια ἄλλα καλά ἤ μή καλά πράγματα πού ‘χουμε.

Ἡ ὅλη ζωή μας, ἡ ὅλη πορεία μας ἔχει αὐτόν τόν σκοπό. Νά παραδοθοῦμε πλήρως στόν Χριστό χωρίς ἐπιφυλάξεις καί ἀντιδράσεις καί νά γεμίσει ἡ ζωή μας μέ τό Πνεῦμα Του τό Ἅγιο».

«… ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, π. Σ. Κραγιόπουλου»

 

«Στήν ἀρχή ἡ χάρις μᾶς διδάσκει σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.pneumatos_zois

Στή κατάσταση τῆς χάριτος, ὅλα εἶναι εὔκολα. Κάποτε μᾶς ἐγκαταλείπει ἡ χάρις πρός καιρόν, ἀλλά καί τότε πρέπει νά προσπαθοῦμε νά μένουμε στήν ἴδια μορφή ζωῆς - στήν ἴδια διάθεση - ἀπέναντι στούς ἀδελφούς καί στήν προσευχή πού εἴχαμε μέ παρούσα τήν χάρι».

«Περί πνεύματος καί ζωῆς, Ἀρχιμ. Σωφρονίου»

 

«Ἀποτελεῖ πανανθρώπινη ἐμπειρία τό γεγονός ὅτι τά μεγάλα ἔργα καί τά ἀληθινά ἐπιτεύγματα εἶναι ἀποτέλεσμα ἔμπνευσης, διακρίσεως, ἀγωνιστικοῦ φρονίματος, φιλοτιμίας, θυσίας καί προσφορᾶς, ἀλλά καί παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ ἀληθινός Χριστιανισμός εἶναι ἡ χαρά τοῦ παιγνιδιοῦ, ἡ χαρά τῆς συνάντησης, ἡ χαρά τοῦ ἐναγκαλισμοῦ.

Εἶναι ἡ γεύση τῆς ἀγάπης, πού ὅσο κι ἄν τήν ἀπολαύσεις σέ ἀφήνει πάντοτε ἀνικανοποίητο.

Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης καί ἐλπίδας εἶναι ἐσχατολογική ἐμπειρία.

zontani_orthodoxia Ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο δέν εἶναι ἁπλῶς κάποιες ἠθικές ἐντολές ἀλλά ἀποτελοῦν τά ὀντολογικά θεμέλια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τόν σταυρό του.

Κοινωνία σημαίνει ὅτι δύο τουλάχιστον ἄνθρωποι εἶναι διαρκῶς ἀνοικτοί ὁ ἕνας στόν ἄλλο γιά πάντα, δίχως τέλος.

Ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ἡ αἰώνια κοινωνία. Ἁγία Τριάδα σημαίνει ἡ διακοινωνία τῶν «Τριῶν Ἀγαπημένων Προσώπων».

Τό μόνο ἀληθινό ἀπ’ ὅλα τά πράγματα «ὑπό τόν ἥλιο» εἶναι αὐτή ἡ κοινωνία ἀγάπης πού εἶναι αἰώνια, ἐπειδή ἔρχεται ἀπό τό τέλος, ἀπό τά ἔσχατα, καί εἶναι κοινωνία Θεοῦ.

Μέ τήν ἑνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ, τήν Σταύρωσι Του καί τήν Ἀνάστασι Του, ἡ τραγωδία τοῦ σταυροῦ δέν ἀποτελεῖ τό τέλος, ἀλλά τήν πύλη πρός τήν ἀνάσταση.

Ἡ Ὀρθόδοξη ἐσχατολογική στάση ἀπέναντι στή ζωή, πού εἶναι ταυτόχρονα λειτουργική καί ἀσκητική, εἶναι μιά στάση σταυρωμένης ἀγάπης, πού ὁδηγεῖ στήν ἀνάσταση».

«Ζωντανή ὁρθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο, π. Ἀθανασίου Γιέβτιτς»

 

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...