ΕΝΤΥΠΟ 7 Εκτύπωση E-mail

 

Η ζωη εκ του Ταφου ανετειλεlogos_a_tafou

«Ὦ Τάφε, χάρις σέ σένα ἀπό σένα, καί στό ἑξῆς, οἱ τάφοι ἄλλαξαν, ἀπό τόποι πένθους σέ τόπους χαρᾶς˙ ἀπό τόποι φθορᾶς σέ τόπους ἀφθαρσίας˙ ἀπό τόποι τέλους σέ τόπους ἀρχῆς ἀτέρμονης μακάριας ζωῆς».

(«Λόγος εἰς τόν Μακάριον καί Θεοδέγμονα Τάφον»,Ἱερομ. Ἰουστίνος)

 

metaxy_ouranou«…Ὁ θάνατος τοῦ δικαίου, δέν ἔχει τήν συγκλονιστικήν πενθικότητα τῶν κοινῶν θανάτων. Θάνατος δικαίοις ἄνεσις, μυστική νοσταλγία, γαλήνιον τέλος μιᾶς ὡραίας καί πλήρους πίστεως ζωῆς καί ἡ ἀρχή μιᾶς βεβαίας πορείας πρός τήν ἀνέσπερον αἰωνιότητα. "Οὐδείς γάρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καί οὐδείς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει˙ ἐάν τε γάρ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν".

(«Μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς»,Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης)

 

«Ὁ Κύριος ὑπερέβη τό θάνατο καί μᾶς ὁδηγεῖ μέ ὑπομονή σέ συμφωνία μαζί Του καθημερινά, μ’ ἕνα «μυστηριακό» τρόπο. Μετά τό θάνατο ἡ Ἀνάστασις.

«Ἡ παγκόσμια δύναμη τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐμπειρία τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας στή δημόσια λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καθιστοῦν ἀνάγλυφη τήν καθολικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό πρῶτο νόημα τῆς καθολικότητας εἶναι ἡ συμπερίληψη τῶν πάντων κάτω ἀπό τό φῶς τῆς ἐπερχόμενης ἀνάστασης».

(«Ἀνάσταση καί ζωή»,π. Δημήτριος Στανιλοάε)

 

anastash_shmemman«Ἀκολουθῶντας τό Μεγάλο Σάββατο, ἔρχεται ὁ δικός μας, προσωπικός θρίαμβος καί ἡ χαρά τοῦ Πάσχα. Αὐτή ἡ προσωπική χαρά θά ἦταν ἀδύνατη ἤ θά ἦταν αὐταπάτη ἄν ὁ καθένας ἀπό μᾶς δέν ἦταν κοινωνός καί μέτοχος - μέσω τοῦ Βαπτίσματος μας - στό θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

«Ὅσοι εἰς Χριστόν, ἐβαπτίσθημεν˙ συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».

Τό Πάσχα δέν εἶναι μόνο ἡ ἀνάμνηση τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ μαρτυρία καί ἡ ἐγγύηση τῆς δικῆς μας παγκόσμιας ἀνάστασης ἐν Χριστῷ. Ἡ αἰωνότητα εἰσέρχεται στό χρόνο.

“Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται”».

(«Ἀνάσταση καί ζωή»,π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν)

 

«Ὁ χρόνος, ἀπό τό νά εἶναι ροή πρός τό θάνατο, κίνηση πρός τό χωρίς νόημα σκοτάδι, μετατράπηκε τώρα σέ κίνηση πρός τήν ἀνάσταση, μιά ὁλοφώτεινη ἀποκάλυψη, ἕνα ἀτέλειωτο πανηγύρι. Ὅλες οἱ μέρες ἔχουν γίνει ὁ ὄρθρος τῆς αἰώνιας Κυριακῆς. Ὁ ἐρχομός τοῦ Νυμφίου γίνεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός. Ἡ νύχτα μπορεῖ νά ἔχει πολλές σημασίες, ὅπως τήν ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου.

id_nymfios Ὁ Νυμφίος ἔρχεται συνεχῶς μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου˙ στό παρελθόν (μετάνοια), στό παρόν (νήψη) καί στό μέλλον (ἐλπίδα), κι αὐτή ἡ ἀέναη κίνηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν θεῖο Του ἔρωτα. Ὁ ἔρωτας τῆς ψυχῆς πρός τόν Νυμφίο εἶναι μεσονυχτικός, γιατί τό μέσον τῆς νύχτας ἀνήκει κατεξοχήν στήν ἀγαπῶσα ψυχή. Δοῦλος τοῦ Νυμφίου γίνεται ὅποιος δουλεύει στήν ἀγάπη Του, ὅποιος προσφέρεται ὁλόκληρος σέ μιά ἀγάπη πού δέν γνωρίζει ἀτομικά ὅρια.Ἡ ψυχή ἀγαπᾶ τόσο, ὥστε γίνεται οἰκειοθελῶς προσφορά στόν Ἀγαπημένο της: ἰδού ἡ δούλη Κυρίου…

Γρηγοροῦσα εἶναι ἡ ψυχή πού μετανοοῦσα καί κλαίουσα, πληγωμένη ἀπό τό βέλος τοῦ ἀδυσώπητου θεϊκοῦ Του ἔρωτα, Τόν ἀναγνωρίζει ὡς τόν Νυμφίο της, Κύριό της καί Θεό της. Βλέπε, οὖν, ψυχή μου, σημαίνει, στρέψε τά μάτια τῆς καρδιᾶς σου, πρόσεξε, γιατί πολλά ἐξαρτώνται ἀπό τή δική σου ἐλεύθερη προαίρεση.

Ὁ ὕπνος ἔχει σχέση μέ τήν ραθυμία καί τό δηλητηριῶδες νανούρισμα τῶν μεριμνῶν τοῦ κόσμου τούτου κι ἡ ψυχή μένει ἀνέραστη καί ἐγωκεντρική, περιορισμένη στά δικά της. Ἡ ψυχή ὅταν ἀγαπᾶ τόν Χριστό, εἶναι ὅλη ἐγρήγορση καί προσοχή, ὅπως λέγει στό Ἆσμα Ἀσμάτων: «ἐγώ καθεύδω, καί ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ».

(«Ἰδού ὁ Νυμφίος»,Σπυρίδων Μαρίνης)

 

fvs_xristou«Ὅσοι ἔχουν ἤδη πάρει στή ζωή τους μιά γεύση τῆς Ἀναστάσιμης δόξας τοῦ Χριστοῦ καί ἔχουν ἀνοίξει τά μάτια -ἔστω φευγαλέα- στή λάμψη καί τήν ὀμορφιά Της, ἐπιδιώκουν νά ἀντικρίζουν μόνο αὐτή τή δόξα καί ἀναμετρᾶνε τό βίο τους μονάχα μέ τό μέτρο τῆς βίωσή Της».

(«Φῶς Χριστοῦ»,π. Βασίλειος Ὄσμπορν)

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...