ΕΝΤΥΠΟ 5 Εκτύπωση E-mail
stavrosΧαῖρε Σταυρέ οἰκουμένης φύλαξ

Χαῖρε ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Χαῖρε ὅτι ἀνυψούμενος συνανυψοῖς νῦν ἡμᾶς.

Χαῖρε, ὅτι προσκυνούμενος, καθαγιάζεις τάς ψυχάς.

 

 

«Την Γ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ Σταυροπροσκυνήσεως ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας τήν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν χαράν τοῦ κόσμου, ὡς βοήθημα κραταιότατον τῶν πιστῶν γιά νά λάβωμεν χάριν καί δύναμιν πρός ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀγώνος τῆς νηστείας».

(Ἡ Θ. Λειτουργία, Ἱερομ. Γρηγορίου)

 

 

«Ἄς ἐκμεταλλευτοῦμε αὐτή τήν περίοδο τῆς νηστείας καί τίς ἑβδομάδες πού μᾶς ἀπομένουν μέχρι τό Πάσχα, γιά νά κάνουμε δικά μας τά λόγια αὐτά τοῦ Χριστοῦ. Τό στοίχημα εἶναι μεγάλο: ἤ θά γευτοῦμε τήν ἡδύτητα τῆς Βασιλείας ἀπό τώρα, ἀπ’ αὐτόν εδῶ τόν κόσμο, θανατώνοντας μέσα μας τή ζωή «τοῦ κόσμου τούτου», ἤ θά συγκαταλεγοῦμε ἀνάμεσα σ’ ἐκείνους πού φεύγουν ἀπ’ αὐτή τή ζωή χωρίς νά ἔχουν ποτέ πάρει γεύση τῆς αἰώνιας ζωῆς, χωρίς νά ἔχουν ποτέ δεῖ τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας.thumb_fvs_xristou

Ὑπάρχουν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δέν θά γευτοῦν τό θάνατο, πρίν δοῦν νά ἔρχεται δυναμικά ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τί συμβαίνει ὅμως μέ μᾶς; Πῶς μποροῦμε νά βιώσουμε στή ζωή μας τήν ἐμπειρία τῆς ἐν δυνάμει ἔλευσης τῆς Βασιλείας; Πῶς μποροῦμε νά βιώσουμε τή μεταμόρφωση στήν ὁποία εἴμαστε κεκλημένοι; …. ἔχουμε ἄραγε δεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας; Τί εἶναι αὐτό πού στέκει ἀνάμεσα σέ μᾶς καί σέ ὅσα ἔχουμε κληρονομήσει; Πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά μάθουμε τό δρόμο τῆς ἀπώλειας τῆς ζωῆς μας˙ πρέπει νά μάθουμε τόν τρόπο τῆς παραίτησής μας ἀπό τή ζωή τοῦ «κόσμου τούτου», προκειμένου νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή, νά βιώσουμε τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας. Πρέπει νά φτάσουμε στό σημεῖο νά ἀντιληφθοῦμε αὐτό πού ἐννοεῖ, ὅταν λέει: Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει - πού σημαίνει: Ὅποιος θέλει νά εἶναι ὅπου Ἐγώ εἶμαι, ὅποιος λαχταρᾶ νά εἰσέλθει μαζί Μου στήν αἰώνια Βασιλεία ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς παραιτηθῆ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου τοῦτου καί ἄς σηκώσει τό σταυρό του κι ἄς μέ ἀκολουθεῖ».

Ὑπάρχουν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δέν θά γευτοῦν τό θάνατο, πρίν δοῦν νά ἔρχεται δυναμικά ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τί συμβαίνει ὅμως μέ μᾶς; Πῶς μποροῦμε νά βιώσουμε στή ζωή μας τήν ἐμπειρία τῆς ἐν δυνάμει ἔλευσης τῆς Βασιλείας; Πῶς μποροῦμε νά βιώσουμε τή μεταμόρφωση στήν ὁποία εἴμαστε κεκλημένοι; …. ἔχουμε ἄραγε δεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας; Τί εἶναι αὐτό πού στέκει ἀνάμεσα σέ μᾶς καί σέ ὅσα ἔχουμε κληρονομήσει; Πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά μάθουμε τό δρόμο τῆς ἀπώλειας τῆς ζωῆς μας˙ πρέπει νά μάθουμε τόν τρόπο τῆς παραίτησής μας ἀπό τή ζωή τοῦ «κόσμου τούτου», προκειμένου νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή, νά βιώσουμε τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας. Πρέπει νά φτάσουμε στό σημεῖο νά ἀντιληφθοῦμε αὐτό πού ἐννοεῖ, ὅταν λέει: Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει - πού σημαίνει: Ὅποιος θέλει νά εἶναι ὅπου Ἐγώ εἶμαι, ὅποιος λαχταρᾶ νά εἰσέλθει μαζί Μου στήν αἰώνια Βασιλεία ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς παραιτηθῆ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου τοῦτου καί ἄς σηκώσει τό σταυρό του κι ἄς μέ ἀκολουθεῖ».

Ὑπάρχουν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δέν θά γευτοῦν τό θάνατο, πρίν δοῦν νά ἔρχεται δυναμικά ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Τί συμβαίνει ὅμως μέ μᾶς; Πῶς μποροῦμε νά βιώσουμε στή ζωή μας τήν ἐμπειρία τῆς ἐν δυνάμει ἔλευσης τῆς Βασιλείας; Πῶς μποροῦμε νά βιώσουμε τή μεταμόρφωση στήν ὁποία εἴμαστε κεκλημένοι; …. ἔχουμε ἄραγε δεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας; Τί εἶναι αὐτό πού στέκει ἀνάμεσα σέ μᾶς καί σέ ὅσα ἔχουμε κληρονομήσει; Πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά μάθουμε τό δρόμο τῆς ἀπώλειας τῆς ζωῆς μας˙ πρέπει νά μάθουμε τόν τρόπο τῆς παραίτησής μας ἀπό τή ζωή τοῦ «κόσμου τούτου», προκειμένου νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή, νά βιώσουμε τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας. Πρέπει νά φτάσουμε στό σημεῖο νά ἀντιληφθοῦμε αὐτό πού ἐννοεῖ, ὅταν λέει: Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει - πού σημαίνει: Ὅποιος θέλει νά εἶναι ὅπου Ἐγώ εἶμαι, ὅποιος λαχταρᾶ νά εἰσέλθει μαζί Μου στήν αἰώνια Βασιλεία ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς παραιτηθῆ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου τοῦτου καί ἄς σηκώσει τό σταυρό του κι ἄς μέ ἀκολουθεῖ».

(Φῶς Χριστοῦ, Β. Ὅσμπορν)

 

 

stauros_b«Ὅλα μας τά ἔργα ἄς τά ἐπιτελοῦμε καί τελειώνουμε μέ τό σημεῖον τοῦ θείου Σταυροῦ. Ὑψώνοντες καί προσκυνοῦντες αὐτόν, μεγα-λύνομε καί δοξάζομε τόν Χριστόν».

(Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός, Ι.Μ. Σταυρονικήτα)

 

 

«Τό σπουδαιότερο ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, πού τόν τρέμει. Ὁ σταυρός, ὅμως,porfyrios_logoi νά γίνεται σωστά. Δηλαδή τά τρία δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ ἑνωμένα ν’ ἀκουμποῦν στό μέτωπο, στήν κοιλιά, στόν δεξιό ὦμο καί τέλος στόν ἀριστερό, σέ σχῆμα σταυροῦ.

Τά πράγματα εἶναι ἁπλά κι εὔκολα στήν πνευματική ζωή, στή ζωή ἐν Χριστῷ˙ ἀρκεῖ νά ξέρουμε νά διακρίνουμε. Ὅταν μᾶς ἐνοχλήσει κάτι, ἕνας λογισμός, ἕνας πειρασμός, μία ἐπίθεση, περιφρονώντας ὅλ’ αὐτά, ἄς στρέφουμε τήν προσοχή μας, τό βλέμμα μας στόν Χριστό. Ἐκεῖνος μετά θά ἀναλάβει νά μᾶς ἀνεβάσει. Ἐκεῖνος θά μᾶς πιάσει ἀπ’ τό χέρι καί θά μᾶς δώσει πλούσια τήν θεία Του χάρι. Ἐμεῖς λίγη προσπάθεια θά κάνουμε.

Ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό, ὅταν γίνεται ἁπλά, ἁπαλά, χωρίς πίεση, κάνει τόν διάβολο νά φεύγει. Ὁ σατανάς δέν φεύγει μέ πίεση. Ἀπομακρύνεται μέ τήν πραότητα καί τήν προσευχή. Ὑποχωρεῖ, ὅταν δεῖ τήν ψυχή νά τόν περιφρονεῖ καί νά στρέφεται μέ ἀγάπη πρός τόν Χριστό».

(Βίος καί Λόγοι, Γ. Πορφυρίου)

 

symbolismos_latreia«Ὁ Σταυρός εἶναι τό κατεξοχήν σύμβολο τῆς Ἑκκλησίας μας˙ εἶναι τό «πανσύμβολον»˙ εἶναι ὅχι μόνο τό ἱερότερο, ἀλλά καί τό πολυτιμότερο καί τό πιό σεβαστό ἀπ’ ὅλα τά χριστιανικά σύμβολα. Ὁ Σταυρός εἶναι ὁλόκληρο τό ἱερό Εὐαγγέλιο στενογραφημένο σέ δύο μόνο τεμνόμενες γραμμές.

πανσύμβολον»˙ εἶναι ὅχι μόνο τό ἱερότερο, ἀλλά καί τό πολυτιμότερο καί τό πιό σεβαστό ἀπ’ ὅλα τά χριστιανικά σύμβολα.
Ὁ Σταυρός εἶναι ὁλόκληρο τό ἱερό Εὐαγγέλιο στενογραφημένο σέ δύο μόνο τεμνόμενες γραμμές.

Ὁ Σταυρός εἶναι τό αἰώνιο σύμβολο τῆς ἀπείρου ἐσταυρωμένης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό. Ἔτσι στήν κάθετη διάστασή του, ὁ σταυρός συμβολίζει τήν κατερχόμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπον, ἀλλά καί τήν ἀνερχόμενη καί ὑψοποιό ἀγάπη τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, πρός τό Θεό Πατέρα, ἐνῶ στήν ὁριζόντια διάστασή του συμβολίζει τήν ἐπεκτεινόμενη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ὅλα τά ἔθνη θεία ἀγάπη Του, ἀλλά καί τήν ἑνοποιό ἀγάπη ὅλων τῶν ἀνθρώπων πρός τό Θεό «διά τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου ἡμῶν.

Ἕνας συγγραφέας γράφει: «Μέ τό σημείο τοῦ σταυροῦ ἐξαγιάζομε ὁλόκληρο τόν ἑαυτό μας, προσφέροντας ὅλη μας τήν ὕπαρξη στήν Ἁγία Τριάδα. Ἀγγίζοντας τό μέτωπο, ἀφιερώνομε στό Θεό τίς σκέψεις μας, ἀγγίζοντας τό στήθος τοῦ ἀφιερώνουμε τήν καρδιά, τήν ἀγάπη καί τά αἰσθήματά μας, ἀγγίζοντας τόν δεξιό ὤμο τοῦ ἀφιερώνομε ὅλες τίς καλές πράξεις καί ἀγγίζοντας τόν ἀριστερό ὤμο τού προσφέρομε ὅλες τίς στενοχώριες καί τίς θλίψεις μας».

(Τύπος καί Συμβολισμός στήν Ὁρθόδοξη Λατρεία,πρωτοπρ. Γ. Μεντιδάκη) roiba

 

 

 

«Ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος στούς τυπολάτρας εἶναι σκάνδαλο καί στούς ὀρθολογιστάς μωρία, στούς πιστούς καί κεκλημένους εἶναι Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία. Στούς ἀγωνιστάς ὁ σύμμαχος, στούς ἀσκητάς ὁ σύντροφος, στούς κοπιῶντας ἡ ἀνάπαυσις, στούς πάσχοντας τό βάλσαμον, στούς ὀλιγοψύχους ἡ παρηγορία».

(Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός, Κ.Ι. Ρωΐμπα) pasha_faros

 

 

«Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δεῖ πραγματικά τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὅποιος νιώσει τήν ἀγάπη πού σταυρώνεται ξέρει ὅτι δέν ὑπάρχει θάνατος. Ὁ Σταυρός πού ἦταν τό σύμβολο τοῦ θανάτου ἔγινε ἡ ἐγγύηση τῆς ζωῆς».

(Πρίν καί μετά τό Πάσχα, π. Φ. Φάρου)

 

 

 

 

«Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅπου καί νά πήγαινε, ἔστηνε ἕνα ξύλινο σταυρό, κήρυττε καί ἐξηγοῦσε τί θά πεῖstalagmaties νά εἶσαι Ὀρθόδοξος, τί θά πεῖ νά μιλᾶς τή γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου, νά μιλᾶς ἑλληνικά.Οἱ Χριστιανοί ἔτρεχαν καί ἄκουγαν μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια τούς διδακτικούς του λόγους. Μετά τή διδαχή, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔδινε στά παιδιά ἀπό ἕνα μικρό, ξύλινο σταυρουδάκι. Φεύγοντας, ἔπαιρνε μαζί τό σκαμνάκι του, ἐνῶ ὁ Σταυρός ἔμενε στόν τόπο πού τόν εἶχε στήσει, γιά νά θυμίζει στούς ἀνθρώπους τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου. Ὅπου ἦταν στημένοι αὐτοί οἱ Σταυροί, ὁ Θεός ἐνεργοῦσε πολλά θαύματα».

 

(Σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,Ἱ.Μ. Χρυσοπηγῆς)

 

 

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...