ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Εκτύπωση E-mail
genisis
Ὠδὴ α’

Χριστὸς γεννᾶται˙ δοξάσατε˙ Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν˙ ἀπαντήσατε˙ Χριστὸς ἐπὶ γῆς˙ ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν ἐυφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται.

 

Ὠδὴ γ’

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀρρεύστως Υἱῷ καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι ἀσπόρως Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν˙Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν ἅγιος εἶ, Κύριε.

 

Ὠδὴ δ’

Ράβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας, ἐξ ὄρους ὁ αἰνετὸς κατασκίου δασέος˙ ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου ὁ ἄυλος καὶ Θεός Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

 

Ὠδὴ ε’

Θεὸς ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, Τῆς μεγάλης βουλῆς σου τὸν ἄγγελον, Εἰρήνην παρεχόμενον, ἀπέστειλας ἡμῖν˙ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε, φιλάνθρωπε.

 

Ὠδὴ ϛ

Σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον ἀπήμεσεν ἐνάλιος θήρ, οἷον ἐδέξατο τῇ Παρθένῳ δὲ ἐνοικήσας ὁ Λόγος καὶ σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον˙ἧς γὰρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως, τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν ἀπήμαντον.

 

Ὠδὴ ζ’

Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν, ἀλλ’ ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ἑστῶτες ἔψαλλον Ὁ τῶν πατέρων Θεός, εὐλογητὸς εἶ.

 

Ὠδὴ η’

Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος ἐξεικόνισε κάμινος τύπον˙οὐ γὰρ οὕς ἐδέξατο φλέγει νέους, ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος Παρθένου ἥν ὑπέδυ νηδύν˙διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν˙Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον καὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

 

Ὠδὴ θ’

Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον˙οὐρανὸν τὸ σπήλαιον˙ θρόνον χερουβικόν, τὴν Παρθένον˙τὴν φάτνην χωρίον,ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος Χριστὸς ὁ Θεός˙ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...