ΕΝΤΥΠΟ 2 Εκτύπωση E-mail

 

Τό διάβασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς κάνει εὐτυχισμένο τόν νοῦ μας.

Ἅγ. Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

Η ΘΕΪΚΗ ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΨΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ Ο ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣporfyrios

Ἀγαπίου Μοναχοῦ, Ἀθήνα 2000

«…Ἡ ταπείνωση ἡ ἁγία εἶναι δῶρο Θεοῦ στήν ψυχή. Τό δίνει ὁ Θεός, ὅταν εὕρει καθαρή προετοιμασία. Ταπείνωση ὄχι αὐτή πού τή λέμε μέ λόγια, οὔτε αὐτή πού νομίζουμε ὅτι ἀποκτήσαμε. Λοιπόν κι ἐσύ μή λές: «αὐτός ὁ γκρινιάρης, αὐτός ζηλιάρης, αὐτός θυμώνει» κ.λ.π. Μή λές: «δέν μπορῶ νά κάνω μαζί του», ποτέ. Αὐτός δέν εἶναι τρόπος. Αὐτό δέν εἶναι ὀρθόδοξο, δέν εἶναι χριστιανικό. Ἔτσι δέν εἶσαι καθόλου στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ξεχωρίζεις τόν ἑαυτό σου ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεοῦ διότι τόν ξεχώρισες ἀπό τούς ἀδελφούς σου. Ἀντίθετα, θά παραβλέπεις τίς ἀδυναμίες τους καί χωρίς νά τίς μιμεῖσαι, θά γίνεσαι ἕνα μέ αὐτούς στη συνεργασία. Ὅ,τι θέλουν καί ὅπως τό θέλουν. Ἔτσι τό θέλουν; Ἔτσι. Ἀλλοιῶς; Ἀλλοιῶς. Μέ αὐτόν τόν τρόπο καταστρέφονται τά τείχη πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τούς ἀδελφούς μας. Ἔτσι συνδεόμεθα μέ τόν Χριστό. Ὅσο πιό πολύ συνδέεσαι καθημερινά μέ τούς ἀδελφούς σου, τόσο περισσότερο εἰσέρχεσαι μυστικά μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ…».

 

anthimos_xiouΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἱ.Μ.Παναγίας Βοήθειας Χίου.

«… Κλῖνε τόν αὐχένα, σκύψε τήν κεφαλήν σου καί ὁ Θεός διά τήν ταπείνωσίν σου αὐτήν θά σοῦ δώσῃ τόν μισθόν πού ἔδωσεν εἰς ἕναν ἄλλον πού ἀγωνίσθηκε μέ μεγάλους ἀγώνας καί μαρτύρια. Ἀφοῦ δέν ἔχομεν τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ νά κάμνωμεν ἀρετάς, νά ἔχωμεν τοὐλάχιστον τήν ταπεινοφροσύνην˙ καί ἔτσι θά ἰσομετρηθοῦν οἱ μεγάλοι κόποι καί ἀγῶνες τῶν παλαιῶν μέ τά ὀλίγα ἰδικά μας. Ἄλλος ἔχυσε ἀλύπητα τό αἷμα του˙ ἄλλον τόν ἐπέταξαν μέσα στήν θάλασσα. Ὅλα αὐτά θά τά ἀναπληρώσωμεν ἡμεῖς μέ τήν ταπεινοφροσύνην. Ἔξαφνα ἔρχεται ἕνας καί σοῦ λέγει κάτι˙ ὁ λόγος ἐκεῖνος σοῦ δίνει μιά σουβλιά μέσα στά ἐντόσθιά σου˙ μή μιλήσης. Ἄλλος σέ ὑβρίζει˙ σοῦ λέγει λόγια, τά ὁποῖα κατά-καίουν τήν ψυχήν σου, μαραίνουν τήν προθυμίαν σου. Σιώπησε˙ μή μιλήσεις.…».

 

ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΕΡΓΙΟΣ s_sergios

Jean-Claude-Larchet, Ἀκρίτας 2006

« Τό μόνο πού ἔχει σημασία εἶναι τί σκέφτεται ὁ Θεός γιά τήν στάση μας…Νά ἐπιδεικνύουμε ταπείνωση ὄχι μόνο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, χωρίς νά νοιαζόμαστε γιά τίς ἀντιδράσεις τους, τά αἰσθήματα ἀνωτερότητος ἤ περιφρόνησης πού μπορεῖ νά δείξουν καί χωρίς νά φοβηθοῦμε ἄν οἱ ἄλλοι θά καταχραστοῦν τήν ταπείνωσή μας αὐτή. Οἱ ἄνθρωποι συχνά ἐκμεταλλεύονταν τήν ταπείνωση πολλῶν ἁγίων.»

 

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ τόμος Α΄: ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

Π.Μπότση, Ἀθήνα 2000

seraf_sarov«…Ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς διατηρεῖται μέ τήν ἀποφυγή τῆς κατάκρισης καί τήν σιωπή. Θά πρέπει ν’ ἀγωνίζεσαι μέ κάθε τρόπο νά διατηρεῖς τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς καί νά μήν ἐνοχλεῖσαι ἀπό τίς προσβολές τῶν ἄλλων. Ὁ Θεός ἔχει βάλει μέσα μας μόνο ἕνα θυμό καί ἕναν φθόνο: ἐναντίον τοῦ πονηροῦ, ἐναντίον ἐκείνου πού στήν ἀρχή ἐξαπάτησε τόν ἄνθρωπο καί τόν ἔβγαλε ἀπό τόν Παράδεισο, ἐναντίον τοῦ φθοροποιοῦ διαβόλου. Νά ἀνεχόμαστε μέ ἀταραξία τίς προσβολές πού μᾶς κάνουν οἱ ἄλλοι καί νά συνηθίσουμε τόν ἑαυτό μας σέ τέτοια πνευματική διάθεση, πού οἱ προσβολές νά εἶναι σάν νά μήν ἀπευθύνονται σέ μᾶς ἀλλά σέ ἄλλους. Μιά τέτοια πρακτική μπορεῖ νά προσελκύσει γαλήνη στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί νά τήν κάνει ἐνδιαίτημα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ἄν εἶναι ἀδύνατον ὅμως γιά μᾶς νά μήν ταραχθοῦμε, τότε τοὐλάχιστον ἄς ἀγωνιστοῦμε νά συγκρατήσουμε τήν γλῶσσα, σύμφωνα μέ αὐτό πού λέει ὁ ψαλμωδός: «ἐταράχθην καί οὐκ ἐλάλησα» (Ψαλμ.οστ΄5). Γιά νά διατηρήσεις τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς σου πρέπει νά διώξεις μακριά τήν ἀπελπισία καί ν’ ἀγωνιστεῖς νά ἔχεις πνεῦμα χαρούμενο κι ὄχι λυπημένο, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Σειράχ: «πολλούς ἀπώλεσεν ἡ λύπη, καί οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ». Καί γιά ν’ ἀποφύγεις τό πάθος τῆς κατάκρισης θά πρέπει νά προσέξεις, νά μήν δεχτεῖς κοσμικές σκέψεις ἀπό κανέναν καί νά εἶσαι «νεκρός» σέ ὅλα. Γιά νά διατηρήσεις τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς νά μαζεύεις τόν νοῦ σου συχνά καί ν’ ἀναρρωτιέσαι: «ποῦ βρίσκομαι;»…»

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...