ΕΝΤΥΠΟ 4 Εκτύπωση E-mail

 

Ἡ Παρθένος σήµερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει

καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει˙

Ἄγγελοι µετὰ Ποιµένων δοξολογοῦσι˙

Μάγοι δὲ µετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι˙

δι’ ἡµᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

 

 

π. Ἡλ. Μαστρογιαννόπουλου: Ὁ Λυτρωτής καί Παράκλητος (Ἐκδόσεις ΖΩΗ)thumb_xgenna

« Καί Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α΄, 14)

… Μέ τό νά εἰπῆ Ἀπόστολος Ἰωάννης " ὅσοι τόν ἐδέχθηκαν ὡς Σωτῆρα, ἔλαβαν τό προνόμιο νά γίνουν τέκνα Θεοῦ κατά χάριν  (Ἰωάν. α’, 12)", μᾶς ἔκαμε νά ἐννοήσουμε τήν αἰτία καί τήν οὐσία ὅλου τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας μας, πού ἀποτελεῖ μία ἀπερίγραπτη τιμή γιά μᾶς. Καί ἡ οὐσία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα˙ καί ἔγινε υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ἄν καί ἦταν γνήσιος Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά νά κάνει τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων τέκνα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό συνέβη ὅταν ἑνώθηκε θεία καί ἀνθρώπινη φύση στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Διότι μέ τό νά κατέλθει μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν ἐλάττωσε διόλου τήν θεία Του φύση, ἐνῶ ἀντίθετα ἀνύψωσε σέ δόξα ἀπερίγραπτη ἐμᾶς πού εἴχαμε καταδικασθεῖ διά παντός σέ καταισχύνη καί σκότος.

Καί ὅταν Εὐαγγελιστής λέγει: ˝Καί Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν˝ (Ἰωάν. α΄, 14), χρησιμοποιεῖ τό ρῆμα ˝ἐγένετο˝ γιά νά μήν ποῦν μερικοί ὅτι ἡ σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἁπλῶς ἐφαίνετο, χωρίς στήν πραγματικότητα νά εἶναι. Ἔβαλε ἐκεῖ τό ˝ἐγένετο˝ γιά νά ἐκφράσει ὅτι ὁ Κύριος προσέλαβε πραγματική σάρκα χωρίς μεταβολή τῆς θείας οὐσίας Του. …» Ἔτσι σχολιάζει Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος τό κοσμοϊστορικό γεγονός, τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ χωρίς ἀλλαγή τῆς θείας οὐσίας Του, τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ χωρίς νά χάσει τίποτε δόξα Του, γιά τήν δική μας σωτηρία καί ἐξύψωση. Γιά νά γίνουμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί τέκνα Θεοῦ κατά χάριν, εὐλογημένα παιδιά τῆς Βασιλείας Του καί τῆς αἰώνιας χαρᾶς Του.

 

Φώτη Κόντογλου: «Ἀσάλευτο Θεμέλιο (Εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ)edem

 

«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστί » (Λουκ. ιζ’, 21)

 

Τό πῶς δυνάμεθα νά ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι ἐμεῖς, σήμερα, αὐτήν τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί πόσο κοινωνοῦμε τῆς αἰωνίου αὐτῆς χαρᾶς Του, μᾶς τό φανερώνει ταπεινά ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ σέ μιά συζήτηση μέ τόν μαθητή του Νικόλαο Μοτοβίλωφ, «…Ὁ ἀληθινὸς προορισμὸς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι νὰ ἀποκτήσει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Κανένα καλὸ ἔργο δὲν φέρνει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἂν δὲν γίνεται γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μοναδικός σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ὅταν ἀποκτήσει κανείς τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κερδίζει ἕνα

αἰώνιο ἀπόκτημα, ἕνα θησαυρὸ ποὺ δὲν χάνεται ποτέ. Κάθε καλὸ ἔργο ποὺ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίνει τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλὰ περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα, μᾶς δίνει αὐτὴν τὴ Χάρη ἡ προσευχή, γιατὶ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ προσευχηθεῖ, πλούσιος ἢ φτωχός, ἄρχοντας ἢ χωριάτης, δυνατὸς ἢ ἀδύνατος, γερὸς ἢ ἄρρωστος, ἐνάρετος ἢ ἁμαρτωλός. Λοιπὸν ἂς συνάξουμε τὸ θησαυρὸ τῆς θεϊκῆς εὐσπλαχνίας. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ζητᾶ νά βρεῖ τὴν σωτηρία του καὶ ποὺ μετανοεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, μπορεῖ μὲ τὶς καλὲς πράξεις νὰ ἀποκτήσει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐργάζεται μέσα μας καὶ μᾶς εἰσάγει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μ᾿ ὅλα τὰ πεσίματά μας, μ᾿ ὅλο τὸ σκοτάδι ποὺ περιζώνει τὴν ψυχή μας, ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μᾶς δόθηκε μὲ τὸ βάπτισμα, δὲν παύει νὰ λάμπει μέσα στὴν καρδιά μας μὲ τὸ φῶς τῆς μετανοίας. Ὅταν κατεβαίνει τὸ Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο καὶ εἰσχωρεῖ μέσα του, ἡ ψυχὴ τοῦ

ἀνθρώπου γεμίζει ἀπὸ μία χαρὰ ἀνέκφραστη, γιατὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μεταμορφώνει σὲ χαρὰ ὅ,τι ἀγγίξει. Φανερώνεται σὰν ἕνα ἀνιστόρητο φῶς σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐκδηλώνεται ἡ θεϊκὴ ἐνέργεια. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι γνωρίσανε μὲ τὶς αἰσθήσεις τους τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: ˝οὐκ ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ …» (Ρωμ. ιδ’, 17).

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...