Περί ελεημοσύνης (αγ.Ιω.Χρυσοστόμου) Εκτύπωση E-mail

   

   Πραγματικὰ εναι μεγάλογαθκαδρο τοΘεοῦ ἡ ἐλεημοσύνη καμςξομοιώνει, ὅσο μς εναι δυνατό, μτν Θεό, ὅταν τνσκομε.

                Ἡ ἐλεημοσύνη εναι σπουδαιότερο πργμαπτνὰ ἀνασταίνει κανες νεκρούς. Γιατί εναι πολπισπουδαο νδώσεις τροφστν πεινασμένο Χριστὸ ἀπτνὰ ἀναστήσεις νεκρος στὸ ὄνομα τοΧριστοῦ. Στν πρώτησεεργετες τΧριστό, στν δεύτερηΧριστςσένα. Καὶ ἀμείβεται κανεςταν εεργετεκαὶ ὄχιταν τν εεργετον.

                Ἐλεημοσύνη εναιταν τν κάνεις μπροθυμία, ὅταν τὴν κάνεις μὲ γενναιοδωρία, ὅταν δν νομίζεις πς δίνειςλλπς παίρνεις, ὅταν τν κάνεις σν νὰ  σὲ  εεργετονσν  νκερδίζεις, σν νμχάνεις.

                Δν βλέπεις πςλοι χρειαζόμαστε τοςλλους; Ὁ στρατιωτικς τν τεχνίτη, ὁ τεχνίτης τνμπορο, ὁ ἔμπορος τὸ γεωργό, ὁ δολος τνλεύθερο, ὁ οκοδεσπότης τνπηρέτη, ὁ φτωχς  τν  πλούσιο,  ὁ  πλούσιος το φτωχό, ἐκενος ποδν μπορενὰ ἐργασθεῖ, τνλεήμονα, ὁ ἐλεήμονας τνλεούμενο. Γιατί ὁ ἐλεούμενοςξυπηρετεμεγάληνάγκη, πιμεγάληπ’λες. Πραγματικά, ἂν δνπρχαν φτωχοί, θχάναμε τσπουδαιότερο μέσο τς σωτηρίας μας, γιατί δν θεχαμε πονδώσουμε τχρήματα. Ἑπομένως καὶ ὁ φτωχός, ποθεωρεται πς εναιπιὸ ἄχρηστοςπὸ ὅλους, εναι πιχρήσιμοςπ’λους.

                Τόσον μεγάλη εἶναιδύναμις τςλεημοσύνης. Ὁδηγεες τν ορανν μπολλν παρρησίαν ἐκείνους ποτνξασκον. Διότι εναι γνώριμος ες τος θυρωρος τοορανοῦ, ες τος φυλάσσοντας τς θύρας τονυμφνος, ὄχι δμόνον γνώριμος, ἀλλκασεβαστή. Καὶ ἐκείνους τοςποίους θὰ ἀναγνωρίσει,τι τν τιμον, θτοςδηγήσει μπολλν παρρησίαν καὶ κανες δν θφέρειντιρρήσεις, ἀλλὰ ὅλοιποχωρον.

                Κάμε τὸν Θενφειλέτη σου, κατότε ζήτησεπ’ ατόν. Δάνεισε, κατότε ζήτα, γινπάρεις μτόκο. Αττθέλει καὶ ὁ Θεός, δν τὸ ἀποφεύγει. Ἂν τοζητς, μαζμὲ ἐλεημοσύνη, ποὺ ἔκαμες, χρωστχάρη. Ἂνπαιτες, μὲ ἐλεημοσύνη, δανείζεις καὶ παίρνεις κατόκους. Ναπαρακαλῶ. Δν εσακούεται κανες σηκώνοντας τχέρια. Ἅπλωσε τχέρια σου,χι στν ορανό, ἀλλστχέρια τν φτωχν. Ἂνπλώσεις τχέρι στχέρια τν φτωχν, ἄγγιξες τνδια τν κορυφτοορανοῦ. Γιατί αὐτς ποκάθεταικεῖ, ατς παίρνει τνλεημοσύνη. Ἂνψώσεις τχέριακαρπα, στίποτε δνφελήθηκες.

                Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ παρθενία, ἡ νηστεία κατνκοιμται κανες στχμαχουν πιδύσκολο κόποπ’ ατή, ὅμως τίποτε δν εναι τόσοσχυρκαδυνατὸ στὸ νσβήσει τφωτιτνμαρτημάτων μας, ὅσο ἡ ἐλεημοσύνη. Ατεναινώτερηπ’λα, στήνει τοςραστές της κοντστνδιο τβασιλιά. Καπολσωστά. Γιατίπαρθενία, ἡ νηστεία κατνκοιμται κανες στχμα σταματάει μόνο γύρωπ’ ατν ποὺ τὴνσκεκαδνσωσε κανένανλλο. Ἡ ἐλεημοσύνη,μως,πλώνεται σὲ ὅλους καὶ ἀγκαλιάζει τμέλη τοΧριστοῦ. Ἄλλωστε τκατορθώματακενα ποὺ ἁπλώνονται σπολλος εναι πολμεγαλύτεραπ’ ατποσταματον γύρωπὸ ἕναν.

 

 

                Μὴ βλέπεις τφτωχὸ ποπαίρνει, ἀλλτΘεποὺ ἀνταποδίδει, ὄχικενον ποδέχεται χρήματαλλατν πογίνεταιπεύθυνος γιτχρέος. Καγι’ ατὸ ἄλλος παίρνει καὶ ἄλλοςνταποδίδει, γινμς παρακινήσει σὲ ἐλεημοσύνη κασσυμπόνιαφτώχεια καὶ ἡ συμφορὰ ἐκείνου, ποὺ δέχεται, ἐνῷ ὁ πλοτος ατοποπρόκειται νὰ ἀνταποδώσειγγυώμενος τν πληρωμκατνξόφληση ποὺ ἀκολουθεμμεγάλη προσαύξηση, θμς δώσειλπίδα γιτδάνειο κατκέρδος καθσυμβάλει στνγίνει μπερισσότερη γενναιοδωρία ἡ ἐλεημοσύνη. Γιατί πές μου, ποιός,νπρόκειται νπάρεικατφορς περισσότερα καὶ ἐλπίζειπωσδήποτε στννταπόδοση, δν θτπροσφέρειλα;

                Ὅτανμως μτνλεημοσύνηπιτυγχάνονται τόσα βραβεῖα κατόσεςμοιβς κατόση συγχώρησημαρτημάτων, πές μου, ποιά δικαιολογία θὰ ἔχουνκενοι πολυπονται τχρήματα κακαταποντίζουν τν ψυχτος μέσα στὰ ἁμαρτήματα; Καὶ ἂν τίποτελλο δν σπαρακινεκαδν σσυγκινεγισυμπόνια καὶ γιὰ ἐλεημοσύνη, σκέψου τὸν ξαφνικθάνατο καὶ ἀφοῦ ἀναλογισθεςτι, καὶ ἂνκόμη δν δώσεις στος φτωχούς, ὅτανρθειθάνατος καχωρς τθέλησή σου θτπαραχωρήσεις στοςλλους, τουλάχιστοντσι γίνε τώρα φιλάνθρωπος.

                Χρησιμοποίησε τχρήματά σου γιφιλανθρωπία καὶ θγίνειςμοιος μ’ Ατν ποὺ ἀνατέλλει τνλιο, ὅσο εναι δυνατβέβαια νγίνει ὁ ἄνθρωποςμοιος μτΘεό.

   Καὶ ἐγώ, ἐπειδβλέπω νδέχεστε μπολλπροθυμία πάντοτε τος λόγους γιτνλεημοσύνη, γι’ ατὸ ἀκριβς πισυχνά σας προτρέπω γι’ αὐτήν. Οφτωχοεναι γιατροτν ψυχν μας, εεργέτες καπροστάτες, γιατί δν δίνεις τόσο, ὅσο παίρνεις. Δίνεις χρήματα καπαίρνεις τβασιλεία τν ορανν, ἀνακουφίζοντας τφτώχεια, κασυμφιλιώνεις τν Κύριον μτναυτό σου. Βλέπειςτι δν εναι ἴση ἡ ἀνταπόδοση; Ατεναι στγῆ, ἐκενα στν ορανό. Ατχάνονται, ἐκενα παραμένουν. Ατκαταστρέφονται, ἐκενα δν παθαίνουν καμιφθορά.

                Ἂς μνομίζουμε, λοιπν,τιλαττώνεταιπεριουσία μας, ὅταν δίνουμελεημοσύνη. Γιατί δνλαττώνεται,λλὰ αξάνεται. Δν ξοδεύεται,λλπερισσεύει, καατπογίνεται εναινα εδοςμπορίας κασπορς. Ἢ καλύτερα εναιπικερδέστερο καὶ ἀσφαλέστερο καὶ ἀπτδύο ατά. Γιατί ἡ ἐμπορίαξαρτταιπτοςνέμους κατκύματα τς θάλασσας καὶ ἀπὸ ναυάγια πολλά, καὶ ἡ σπορὰ ἐπίσηςπξηρασίες καπλημμύρες καὶ ἀπκαιρικςνωμαλίες, ἐντχρήματα ποκατατίθενται στχέρι τοΧριστοεναι πάνωπκάθεπιβουλή. Κανες δν μπορενὰ ἁρπάξειπτχέρικείνου ποὺ ἔλαβεκενα ποδόθηκαν μιὰ φορά, ἀλλμένουν καμςξασφαλίζουν πολκαὶ ἀνέκφραστο τν καρπκαφέρνουν πλούσιο τθερισμστν κατάλληλο καιρό. «κενος ποσπέρνει μοκονομία», λέγει, «θθερίσει καμοκονομία, καὶ ἐκενος ποσπέρνει μὲ ἀφθονία, θθερίσει καὶ μὲ ἀφθονία» (Β΄ Κορ. 9, 6).

 

 

                Ἐπεξεργασία κειμένου: π. Σάββας Γεωργιάδης, Νοέμβριος 2016

Ἀναγνώστηκε στὴν σύναξη τῶν ἐθελοντριῶν καὶ συνεργάτιδων τοῦ ΕΦΤ καὶ τοῦ ΚΕΑ (Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης) 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...