ΕΛΠΙΣ Εκτύπωση E-mail

Τί ἐστίν ἡ Ἐλπίς

 

                Ἡ ἐλπίς εἶναι προσδοκία ἀγαθῶν, ἄγκυρα τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆς καί βεβαία. Ἡ ἐλπίς εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς καρδίας ὥς ἡ πίστις, ἧς εἶναι βεβαίωσις καί ὁμολογία.

                Ὅπου ἡ πίστις, ἐκεῖ καί ἡ ἐλπίς˙ οὐδείς πιστός ἄπελπις καί οὐδείς ἄπελπις πιστός˙ ὅθεν καί ἡ ἐλπίς ὡς ἡ πίστις εἶναι ἀρετή˙ διό οὐδέ ἐπιβάλλεται ἔξωθεν.

                Ἡ εἰς Χριστόν ἐλπίς εἶναι γλυκεία προσδοκία τῆς αἰωνίου ζωῆς˙ διό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει πρός Ρωμαίους: «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρός τόν Θεόν διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες, ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμή, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει (Ρωμ. ε΄ 1. Πρβλ. η΄ 24-25 και Α΄ Κορινθ. ιγ΄ 12-13).

                Ὦ ἐλπίς, τερπνόν ἄκουσμα, πλῆρες παντοίων ἀγαθῶν! Τίς ἰσχύει νά ἱστορήσῃ τάς εὐεργεσίας σου; Ἡ δύναμίς σου εἶναι ἡ στήλη ἡ ὑποβαστάζουσα τάς θλίψεις τῶν ἀνθρώπων. Εἶσαι δῶρον Θεοῦ ἀναφαίρετον, διότι συνεπλάσθης τῇ ψυχῇ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἐνισχύῃς αὐτόν ἐν ταῖς τοῦ βίου δοκιμασίαις, καί ἀναδεικνύῃς αὐτόν ἀνώτερον τῶν περιστάσεων καί ἀήττητον ἀγωνιστήν˙ Ἐδόθης αὐτῷ ἔμφυτος, ὅπως ἀγάγῃς εἰς τήν τελειότητα, ὅπως ἀνυψοῖς αὐτόν πρός Θεόν. Ἐδόθης αὐτῷ ὁδηγός καί κυβερνήτης, ὅπως διευθύνῃς τάς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ πολυκυμάντῳ τοῦ βίου πελάγει.

                Ὦ! Τί ὡραιότερον τῆς ἐλπίδος; Τί ταύτης λαμπρότερον ἤ ἁγιώτερον ἤ πολυτιμότερον ἤ μεγαλύτερον ἤ ἀγαθώτερον; Ἀληθῶς οὐδέν. Παραμυθεῖται, ἐνισχύει, καί παρηγορεῖ τόν δεινῶς πάσχοντα, καί ἀνακουφίζει αὐτοῦ τά δεινά˙ ἡ ἐλπίς τονώνει τάς δειλάς καρδίας καί ἀναδεικνύει κρατεράς καί ἀνδρείας, ἵνα ἀντιμετωπίσωσι τάς συμφοράς. Ἡ ἐλπίς πρός τόν Θεόν ζωογονεῖ τόν ἤδη ἐκ τοῦ καμάτου ἀπηυδήσαντα, καί μέ νέας δυνάμεις τονώνει τά ἀτονήσαντα νεῦρα του. Ἡ ἐλπίς πρός τόν Θεόν ἐκδιώκει τήν ζοφεράν καί φρικώδη ἀπελπισίαν, καί ἐπισπᾶται τό θεῖον ἔλεος, καί τήν σωτηρίαν. Ἡ ἐλπίς πρός τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀνορθοῖ τούς κατερραγμένους˙ αὕτη ἐπιχέει βάλσαμον παρηγορίας ἐπί τά τραύματα τῆς πενθούσης καρδίας. Αὕτη ἐπιλαμβάνεται τῶν ὀρφανῶν καί ἀντιλαμβάνεται τῆς χήρας. Ἡ ἐλπίς τῆς ἀνταποδόσεως στηρίζει τόν ἀδικούμενον καί ἀνακουφίζει τόν καταδυναστευόμενον. Ἡ ἐλπίς ἐνισχύει τούς γέροντας, ὅπως φέρωσιν ἀγογγύστως τό βάρος τοῦ γήρατος˙ αὕτη ἐνθαρρύνει τούς νέους, ὅπως ἀναδειχθῶσιν ἀγαθοί. Αὕτη ἀποσμήχει τά θαλερά δάκρυα ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν δυστυχῶν.

                Ἡ ἐλπίς ἀναγεννᾷ τόν ἐκ τῆς ἁμαρτίας διαφθαρέντα ἄνθρωπον καί ἀναδεικνύει ἀληθῶς ἐνάρετον καί χρηστόν ἄνδρα.   Αὕτη καί τόν ἐλεεινῶς ζῶντα ὑποστηρίζει, καί τόν ἀγωνιζόμενον ὑπέρ τῆς ἀρετῆς, ὑπέρ τῆς ἀληθείας, ὑπέρ τοῦ δικαίου, ὑπέρ τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ, καθιστᾷ ἀνένδοτον καί ἀήττητον.

                Ἡ ἐλπίς εἶναι ἡ πρόοδος, εἶναι ἀνάπτυξις, καί προαγωγή. Ἐάν ἄρῃς τήν ἐλπίδα ἐκ τοῦ κόσμου, ὁ κόσμος θά ἐξηφανίζετο ἐκ τῆς ἀπελπισίας. Ἡ ἐλπίς εἶναι ἡ δημιουργός δύναμις ὅλων τῶν ἀγαθῶν.

                Ἡ ἐλπίς ἔσωσε τήν ἀνθρωπότητα ὁδηγήσασα ἀσφαλῶς κατά τό μακραίωνον τοῦ βίου αὐτῆς στάδιον. Οἱ ἥρωες-μάρτυρες τῆς πίστεως, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐπιστήμης, τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ὠφελίμου, τοῦ δικαίου καί ἐν γένει πάντες οἱ μεγάλοι οἱ τήν ἀνθρωπότητα εὐεργετήσαντες, οἱ ἑαυτούς θύματα ἱερά ἐπί τοῦ βωμοῦ τῆς ἀρετῆς προσενεγκόντες, ὡδηγήθησαν ὑπό τῆς ἐλπίδος. Μέγα ὄντως ἡ ἐλπίς θεῖον δῶρον, διότι αὕτη μόνη ἐξασφαλίζει, κρατύνει, τελειοῖ, καλλωπίζει καί προάγει τά πάντα.

                Αὕτη καί πάντας ὁδηγεῖ πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα, τόν αἰώνιον, τόν χαριζόμενον τοῖς κοινωνοῦσιν Αὐτῷ ζωήν τήν αἰώνιον˙

                Μακάριος ἀληθῶς ὁ ἐλπίζων ἐπί Κύριον.

 

 

«Χριστιανική  Ἠθική» Ἁγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...