Πνευματικά Κείμενα

Ἡ ὑπόθεσις τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, ἔδειξε τὴν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, τὸν Πατέρα, μαρτυροῦντα «οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε», τὴν τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ λαμπρότητα καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ «Θαβώριον φῶς».
Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φανερώνεται καὶ ὡς ἀνέκφραστο φῶς, τὸ ἄκτιστο φῶς., ὡς εἰς τὴ θεία Μεταμόρφωσι τοῦ Σωτῆρος στὸ ὄρος Θαβώρ. «Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών» (Μάρκ. θ',3).

Ἂς ἀφήσωμεν «πᾶν ψεῦδος καὶ τὴν προσκόλλησιν μας εἰς πᾶν ὑλικόν» καί ἂς καθαρίσωμεν τόν νοῦν μας καί τήν καρδίαν ἀπό κάθε ἁμαρτία καί ἂς ἀνέλθωμεν πρός Θαβώριον ὄρος ὡς ὁ ὅσιος Σεραφείμ καί ὁ μαθητής του Μοτοβίλωφ, γιά νά μάθωμεν ποιός εἶναι πραγματικά ὁ σκοπός τῆς ζωῆς.

Ὁ Μοτοβίλωφ, πνευματικό παιδί τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ εἰς τόν ὁποῖον «Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» ἀναπαυόταν φανερὰ, ἀξιώθηκε νὰ συζητήσῃ μαζί του «περί τοῦ Θαβωρίου φωτός», ἤτοι περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

— Ἐγὼ ὁ πτωχὸς Σεραφεὶμ θὰ σᾶς ἐξηγήσω ὅτι ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ προσευχή, ἡ ἀγρυπνία, ἡ νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη καὶ τὰ ἄλλα καλὰ ἔργα, ποὺ γίνονται χάριν τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μόνο μέσα γιὰ τὴν ἀπόκτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, παρομοίασε τὴ ζωή μας μὲ ἀγορὰ καὶ τὰ ἔργα μας μὲ ἐμπορευόμενα πράγματα καὶ μᾶς λέει: «Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι» (Λουκ. ιθ',13), «ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». Ἐπίγεια πνευματικά ἐμπορεύματα εἶναι κάθε ἀρετὴ καὶ τὰ καλὰ ἔργα ποὺ γίνονται στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς ἐξασφαλίζουν τὴ χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι χωρὶς Αὐτὸ δὲν ὑπάρχει σωτηρία.
Περισσότερο ὅμως ἀπ' ὅλες τὶς ἀρετὲς ἡ προσευχή προσελκύει ἰδιαιτέρως τὴν Χάρι, γιατί αὐτὴ τὴν ἔχουμε πάντοτε στὰ χέρια μας σὰν ἕνα εὔχρηστο πνευματικὸ ὅπλο, γιὰ τὸν καθένα ὑπάρχει ἡ δυνατότης χρησιμοποιήσεως, παντοῦ καὶ πάντοτε. Μὲ τὴν προσευχὴ ἀξιωνόμαστε νὰ συζητᾶμε μὲ τὸν Πανάγαθο Θεὸ καὶ Σωτῆρα μας.
Τὴ χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μποροῦμε νὰ τὴν ἀποκτήσουμε καὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες ἀρετές, ποὺ γίνονται χάριν τοῦ Χριστοῦ. Ἐμπορευθῆτε ἀπὸ τὶς ἀρετὲς ἐκεῖνες ποὺ σᾶς δίνουν περισσότερο κέρδος, πού σᾶς ἑλκύουν ἰδιαίτερα.
Κατ’ ἔξοχήν ὅμως ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ δίδεται διὰ τῶν Μυστηρίων, λάμπει στὴν καρδιά μας σὰν ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ παρ' ὅλες τὶς ἁμαρτωλές μας πτώσεις, παρ' ὅλο το σκοτάδι ποὺ περιβάλλει τὴν ψυχή μας, γιατί καί στόν ἁμαρτωλὸ ἀκόμη ὅταν ἀκολουθήση τὸν δρόμο τῆς μετανοίας, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐξαλείφει ἐντελῶς καὶ τὰ ἴχνη ἀκόμη τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ τὸν ἐνδύει πάλι μὲ τὴν ἄφθαρτη στολή, τῆς χάρις Του.
Σὲ μιὰ στιγμὴ ὁμολογεῖ ὁ Μοτοβίλωφ στὸν πατέρα Σεραφεὶμ ὅτι δέν μποροῦσε νὰ τὸν κοιτάξει, γιατί ἀπὸ τὰ μάτια του ἔβγαιναν λάμψεις. Τὸ πρόσωπό του ἔγινε λαμπρότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο.
Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ ἐκφράζεται ἐπιβεβαιωτικά: «Τώρα βρισκόμαστε καὶ οἱ δύο μέσα στὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Μὴν ταράζεσαι. Εἶσαι τώρα κι ἐσὺ φωτεινὸς σὰν κι ἐμένα. Εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ τὸ ἀνέκφραστο ἔλεός Του».
Στήν συνέχεια ὁ Ἅγιος Σεραφείμ ρώτησε: «Τί αἰσθάνεσαι τώρα;» καί ὁ Μοτοβίλωφ ὁμολογεῖ: «Νοιώθω γαλήνη καὶ εἰρήνη στὴν ψυχή μου, μιὰ ἀσυνήθιστη χαρὰ καὶ γλυκήτητα σ' ὅλη τὴν καρδιά μου. Τὴν πιὸ εὐχάριστη εὐωδία πάνω στὴ γῆ.»
Κι ἂν τώρα νοιώθουμε τόση γλυκύτητα καὶ εὐφροσύνη στὴν καρδιά μας, τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴ χαρὰ ἐκείνη, ποὺ ἔχει ἐτοιμασθῆ στὸν οὐρανὸ γι' αὐτοὺς ποὺ κοπιάζουν ἐδῶ στὴ γῆ;
«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστὶ» (Λουκ. ιζ',21). Λέγοντας ἐδῶ βασιλεία, ὑπονοεῖ ὁ Κύριος τὴ χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Γιὰ τὴν κατάστασι αὐτὴ ὁ Ἀπόστολος λέει: «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὐ γὰρ ἔστιν βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ρωμ. ιδ' 17). Ἡ πίστις μας συνίσταται «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις μόνον, ἀλλά καί ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ Δυνάμεως» (Α' Κορινθ. β',4).
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶχαν τὴ βεβαιότητα, καὶ τὴν ἐξέφραζαν μὲ τὴ βιοτή τους καὶ τὰ γραπτά τους, ὅτι ὅλο τὸ ἔργο τους εἶναι Ἅγιο καὶ κατὰ πάντα εὐάρεστο στὸν Θεό. «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» (Πράξ. ιε',28).
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐγκαθίσταται μόνο Του στὶς ψυχές μας. Γιὰ νὰ κατοικήση ὅμως καὶ νὰ συμπαραμείνη μὲ τὸ δικό μας πνεῦμα, πρέπει προηγουμένως νά τό ἐπιθυμήσουμε καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.

Ὁ Θεὸς ζητᾶ ἀπὸ ὅλους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὀρθὴ πίστη καὶ καρδιὰ γεμάτη ἀγάπη γιὰ τὸν Ἴδιο καὶ τὸν πλησίον, καὶ τότε προσφέρει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πλούσια τὴ χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Σήμερα δυστυχῶς γίναμε πολὺ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν ἀπόκτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν ἀλήθεια, καί ὁ Κύριος στέλνει τὸν φωτισμό Του μόνο στὶς καρδιὲς ποὺ μ’ ὅλη τους τὴ δύναμι ἐνδιαφέρονται, καρτεροῦν καὶ διψοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἡ ψυχρότης καὶ ἡ ἀδιαφορία πού ὑπάρχει στὶς ἡμέρες μας, μᾶς ἀπεμάκρυναν σχεδὸν ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ χριστιανικὴ ζωή.
«Υἱέ, δὸς μοὶ σὴν καρδίαν» (Παροιμ. κγ',26). «Ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ» (Ψάλμ. ρμδ',18).

Ἐπιμέλεια κειμένων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζῆς
Αὔγουστος 2017